Добре дошли в официалният уеб сайт на НАРСМП

ЗА НАС

У С Т А В

 

НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ

НА РАБОТЕЩИТЕ  В СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ

в

 България

 

Раздел I

Общи положения

 

Чл.1Националното сдружение на работещите в спешна медицинска помощ в България наричано за краткост по-нататък Асоциацията, е доброволна, независима, неправителствена организация, с нестопанска цел в общественна полза на работещите в ЦСМП, които упражняват практическа, и друга професионална дейност в оказването на спешна помощ, които приемат устава ,отговарят на условията за членство  и са декларирали свободната си воля за участие.

Чл.2 (1).Асоциацията  има наименования :

 на български език

 “Национална асоциация на работещите в спешна медицинска помощ

в България

 и на английски език

 “ Bulgarian emergency medical services association

         (2).Асоциацията е със седалище град Варна и адрес на управление:  ул.”Тодор Каблешков „40 вх. В. Ап. 30

         (3).Асоциацията  се самоопределя като организация за осъществяване на дейност в обществена полза на членовете й

         (4).Асоциацията e  юридическо лице, регистрирано съгласно закона за юридическите лица с нестопанска цел и осъществява дейността си в съответствие с конституцията, закона за здравето, други закони  и настоящия устав.

            (5).Асоциацията е независима от държавните органи, политическите партии, обществените организации и ръководството на МЗ на всички равнища.

 

Предмет на дейност и цели

Чл.3.(1).Предмет на дейност на асоциацията  е:

1.      Да защитава правата и интересите на работещите в спешна медицинска помощ в България.

 

 2. Да дава  предложения за  оптимизиране на дейността на спешната медицинска помощ, определяне на предмета и обхвата на дейност на работещите в ЦСМП

 

3. Регламентация на статута на работещите в спешна медицинска помощ,  и  подобряване на  промяна на категорията на труд от трета в първа при пенсиониране.

 

4. Защита на професионалните, социалните и гражданските права, и  интереси; заплащане в съответствие с професионалната квалификация, съобразено с инфлационните процеси:  заплащане и компенсиране на извънредно положения труд; безопасни и здравословни условия на труд; обезщетения и помощи на пострадалите при изпълнение на служебните им задължения;

5. Проучване на причините и условията довели до проблеми в дейността спешната медицинска помощ.


6. Да укрепва обществения авторитет на своите членове, като организира мероприятия за повишаване квалификацията на работещите;

7. Да представя и участва в национални и международни организации  на работещите в спешната медицинска помощ и прояви, както и друга дейност, свързана с посочените и не забранена от закона;

8. Изучаване на историческия и международен опит и приложението му в оказване на СМП в РБ.

 

       (2).Целите на асоциацията са :

1. Да съдейства за развитието на спешната медицинска помощ чрез  даване на становища за проекти за нормативни актове в областта на здравеопазването. Формулиране и популяризиране на предложения за подобряване на регламентацията на правния статут на работещите в ЦСМП , професионално-квалификационната характеристика на медицинските и не медицински специалисти в спешната медицинска помощ ; Съдействие за професионалното развитие на работещите в ЦСМП ;

 

2. Да съдейства за познаването , разпространението, внедряването и развитието на съвременните постижения в областта на спешната медицинска помощ. Да организира самостоятелно или в сътрудничество с други организации конгреси , конференции, симпозиуми и други подобни мероприятия третиращи проблеми на спешната медицинска помощ;

 

3. Да предлага на МЗ , висшите медицински училища и други институции в страната становища относно проблемите,свързани със здравеопазването в България и имащи отношение към статута и дейността на работещите в ЦСМП , включително да предлага промени относно образованието на медицинските и не медицински специалисти работещи спешна медицинска помощ;

 

4. Изработване на  високи медицински стандарти на лечебната, образователната ,изследователската и друга професионална дейност в сфера на спешната помощ, съизмерими с добрите европейски и световни стандарти;

 

5. Приемане и утвърждаване на кодекс за професионална етика в ЦСМП;

 

6. Да провежда информационна, пропагандна и друга дейност за популяризиране на целите на асоциацията ;

 

7. Да осъществява международни контакти и международно сътрудничество със сродни организации;

 

8. Да представлява и защитава интересите на членовете си, където е необходимо. Да подпомага членовете си в случай на нужда;

 

9. Изработване на  високи медицински стандарти на лечебната, образователната ,изследователската и друга професионална дейност в сфера на спешната помощ, съизмерими с добрите европейски и световни стандарти;

 

                                                         

 

 

 

Раздел II

Способи за постигане на целите

Чл.4. За постигане на своите цели асоциацията  :

 1. Гарантира свободното обсъждане на проблемите при колегиалност и зачитане на възгледите и мненията на всеки свой член;
 2. Насърчава и подпомага професионалното обучение  и информационният обмен на своите членове:
 3. Улеснява достъпа и разпространението на знанията в медицинската област за специалисти от други области и обществеността;
 4. Изразява мнението на общността по всички въпроси при определяне на държавната политика и законодателството свързани със статута и дейността на работещите в спешна медицинска помощ;
 5. Организира солидарни и протестни действия с всички възможни законови средства;
 6. Подържа и развива връзки със сродни национални и международни професионални и научни организации;
 7. Осигурява сътрудничество и взаимопомощ с институции и  организации в страната   за постигане своите цели;
 8. Съдейства за по-добрата  подготовка на студентите и   следдипломното обучение на медицинските и не медицинските специалисти в спешната медицинска помощ;
 9. Поддържа интернет-страница и информационен  обмен за  комуникация със своите членове и обществеността.
 10. Организиране на представителства в полза на  упълномощилите ги членове
 11. Изработване на позиции ;
 12. Осъществяване на управление на проекти
 13. Издаване на брошури, справочници, методики за действия, аудио и видео материали, списания и други медии;

 

 

Членство

Чл.5 (1). Пълноправен член на асоциацията  е дееспособно физическо лице- лекар, медицински фелдшер, медицинска сестра , акушерка и шофьор на санитарен автомобил, санитари,работещи в спешна медицинска помощ, който има призната правоспособност да упражнява професията си и заема длъжност и или практикува професията.

            Всеки ЦСМП, чиито работещи, участват в асоциацията трябва да има избран един координатор , които да осъществява връзката на членовете си със управителния съвет , да свежда проблемите и нуждите им до управителния съвет и  да осъществява събирането на членски внос ежемесечно и внасянето му в банкова сметка.

         Чл.6.(1). Лицата желаещи да станат членове на асоциацията подават заявление в писмена форма до УС, чрез координатора или индивидуално.

         (2).Приемането се решава с обикновено мнозинство от УС

         (3).Решението с което се отказва членство в асоциацията се съобщава от УС на лицето в писмен вид , като се посочват мотивите.

         (5).При подаване на заявление за членство по ал.1, кандидатът декларира, че отговаря на условията за членство и заплаща членския внос за съответния месец или ако вече го е заплатил – удостоверява факта на плащането.

Чл.7 (1). Членството в сдружението е доброволно.

         (2). Всеки член има право да участва в управлението на асоциацията , да бъде информиран за нейната дейност, по реда , предвиден в устава.

      (3).Всеки член е длъжен да заплаща членски внос, в размер на 1/един/ лев месечно, както това е предвидено в устава.

      (4).За задълженията на асоциацията ,членът отговаря до размера на предвидените в устава членски вноски.Членът не отговаря лично за задълженията на сдружението.

      (5).Членските права и задължения с изключение на имуществените, са непрехвърлими и не преминават върху други лица при смърт , съответно при прекратяване.

      (6).Членството се прекратява :

1. с едностранно волеизявление до асоциацията ;

2. със смъртта или поставянето под пълно запрещение ;

3. с изключването ;

4. с прекратяване на асоциацията  ;

5. при отпадане.

     (7).Решението за изключване се взема от Общото събрание при поведение ,което прави понататъшното членство несъвместимо.

     (8).Отпадането поради невнасяне на установените членски вноски за повече от 6 /шест/ месеца, системно неучастие в дейността се констатира по документи по реда ,предвиден в устава на сдружението.

     (9). Член на асоциацията  се изключва от Общото събрание по предложение на Управителния съвет. Решението се взима с квалифицирано мнозинство.

Чл.8. Всички членове на асоциацията  имат следните права :

      1.да излагат своите възгледи и да правят предложения за изменение на устава и други актове , за всички дейности на асоциацията ;

      2.да участват в процеса на номиниране на кандидати за всички изборни длъжности в управлението на асоциацията ;

      3.да получават съдействие , съобразно компетентността на асоциацията , за решаване на техни професионални проблеми ;

      4.да бъдат информирани за всички дела на асоциацията

      5. Всеки кандидат може да кандидаства повторно за член на асоциацията след отстраняване причините за отказа. При отказ кандидатът може да обжалва пред Общото събрание.

Чл.9 Пълноправните членове на асоциацията имат право да избират и да бъдат избирани на всички изборни  длъжности.

Чл.10 (1). Всички членове на асоциацията  имат следните задължения:

       1.да спазват устава и другите документи на асоциацията;

       2.да участват активно в дейността на асоциацията  за постигане на целите му ;

       3. да плащат редовно членския внос в размер и по ред определен от Общото събрание

          

 

Устройство

Чл.11 (1). Върховен орган на асоциацията е Общото събрание.

(2). Управителен орган на асоциацията  е Управителния съвет.

(3). Помощен орган на УС е съвета на координаторите.

(4).  Вътрешна арбитражна комисия;

 

 

Общо събрание

 

Чл.12 Общото събрание се състои от всички пълноправни членове на асоциацията

Чл.13 Права на Общото събрание

     (1).Общото събрание :

1. изменя и допълва устава ;

2. приема други вътрешни актове ;

3. избира и освобождава членове на Управителния съвет ;

4. приема и изключва членове ;

5. взема решения за участие в други организации ;

6. взема решение за преобразуване или прекратяване на асоциацията;

7. приема основни насоки и програми за дейността на асоциацията;

8. приема бюджета на асоциацията ;

9. взема решение относно движимостта и размера на членския внос или на други имуществени вноски;

10. приема отчета за дейността на Управителния съвет;

11. отменя решения на другите органи на асоциацията, които противоречат на закона , устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на асоциацията ;

12.взема и други решения предвидени в устава.

(2). Правата по ал.1,т.1, 3, 7, 9, 11 и 12 не могат да се възлагат на други органи на асоциацията.

(3). Решенията на Общото събрание са задължителни за другите органи на асоциацията

 (4).Решенията на органите на асоциацията , които са взети в противоречие със закона , устава или предходно решение на Общото събрание , могат да бъдат оспорвани пред Общото събрание по искане на заинтересуваните членове на сдружението или на негов орган , отправено в едномесечен срок от узнаването им , но не по-късно от една година от датата на вземане на решението

(5).Споровете могат да бъдат повдигани пред съда по регистрацията на асоциацията от всеки член на асоциацията или негов орган , или от прокуратурата в едномесечен срок от узнаването им , но не по-късно от една година от датата на вземане на решението

Чл.14 Свикване на Общото събрание

      (1). Общото събрание се свиква от Управителния съвет по негова инициатива или по искане на една трета от членовете на Асоциацията, Председателят на Сдружението, 1/3 от членовете на координационният съвет или от  вътрешната арбитражна комисия , в населеното място в което се намира седалището на Асоциацията или на друго място .  В случаите в които събранието не се свика с писменна покана до един месец от Управителния съвет или Председателят,  то се свиква от съда по седалището на сдружението по писмено искане на заинтересуваните членове или натоварено от тях лице.

   (2). Поканата трябва да съдържа дневния ред, датата ,часа и мястото на провеждането на Общото събрание и по чия инициатива се свиква.

    (3).Поканата се публикува в интернет-страницата  на асоциацията , в едно национално периодично издание - вестник или списание , и се поставя на мястото за обявления в сградата, в която се намира управлението на сдружението .Всяко от действията по предходното изречение трябва да предшества насрочения ден най-малко с един месец.

Чл.15  Кворум

(1). Общото събрание е законно , ако присъстват повече от половината от всички членове . При липса на кворум събранието се отлага с един час по-късно на същото място и при същия дневен реди може да се проведе.

(2). На Общото събрание, членовете могат да присъстват лично или чрез свои представители, които са делегирани от съотвени събрания по места;

Чл.16.Гласуване

(1). Всеки член на Общото събрание има право на един глас

(2). Член на Общото събрание няма право на глас при решаването на въпроси отнасящи се до :

1.него, неговият съпруг(а) или роднина по пряка линия - без ограничения , по съребрена линия- до четвърта степен , или по сватство - до втора степен включително;

Чл.17. Вземане на решения

(1). Решенията на Общото събрание се вземат с мнозинство от присъстващите.

(2). Решенията ,с които се изменя или допълва устава за преобразуване или прекратяване на сдружението се вземат с мнозинство две трети от присъстващите.

(3).По въпроси , които не са включени в обявения  в поканата дневен ред, не може да се вземат решения.

 

 

 

 

Управителен съвет

 

Чл.18.(1).Управителният съвет се състои най-малко от седем лица- членове на асоциацията – (председател, четирима  заместник-председатели, организационен секретар, касиер  ). Членовете на Управителния съвет се избират за срок от четири години. Арбитражната комисия може да предложи прекратяване предсрочно на мандата на член от управителния орган. Решението се взема от Общото събрание  при мнозинство на половината от присъстващите  плюс един.  В управителния съвет  има квота на представители на работещите лекари, медицински фелдшери, медицински сестри и шофьори.

 

По решение на общото събрание на сдружението, функциите на управителен съвет могат да се изпълняват и от едно лице.

(2).Управителния съвет се избира от Общото събрание с квалифицирано  мнозинство.

(3). Председателят представлява асоциацията  пред трети лица.

Чл.19. Правомощия на Управителния съвет:

Управителният съвет:

 1. разпределя компетенциите между отделните негови членове;
 2. осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание ;
 3. разпорежда се с имуществото на сдружението при спазване изискванията на устава ;
 4. подготвя и внася в Общото събрание проект за бюджет ;
 5. подготвя и внася в Общото събрание отчет за дейността на сдружението
 6. определя реда и организира извършването на дейността на сдружението , включително и тази в обществена полза , и носи отговорност за това ;
 7. определя адреса на сдружението ;
 8. взема решения на всички въпроси , които по закон или съгласно устава не спадат в правата на друг орган ;
 9. изпълнява задълженията предвидени в устава

Чл.20.Заседания на Управителния съвет

(1). Заседанията на Управителния съвет се свикват и ръководят от председателя

Председателят е длъжен да свика заседание на УС при писмена покана на една трета от членовете му . Ако председателят не свика заседание на Управителния съвет , в едноседмичен срок то може да се свика от всеки един от заинтересуваните членове на УС. При отсъствие на председателя , заседанието може да се ръководи от определен от УС негов член.

(2). УС може да вземе решение, ако на заседанието му присъстват повече от половината от неговите членове и след като са проведени консултации и има писменни становища  от повече от 1/3 кординаторите;

(3).Присъстващо е  и лице , с което има двустранна  интернет връзка, гарантираща установяване на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения. Гласуването на този член се удостоверява в протокола от председателструващия събранието.

(4).Решенията се вземат с мнозинство от  присъстващите.Решенията по чл.14, ал. 2 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел, решенията за разпореждане с имуществото на сдружението, за определяне реда и организиране извършването на дейността на сдружението, се вземат с мнозинство 2/3 от всички членове.

                                                                                                               

 

                                 Съвет на координаторите в ЦСМП

 

      1. Членовете на асоциацията  във всеки  ЦСМП избират един координатор за връзка и представителство  в УС;

 1. Координаторът събира членския внос и го внася в банковите сметки на Асоциацията,  ако не се събират по ведомост.

3.      Да свежда до знанието на членовете  решенията на УС, както и да информират  УС за възникнали проблеми или нужди на членовете на сдружението и да дават предложения за разрешаването им .  

4.      Има право да свиква Общо събрание по предложение на 1/3 от неговите членове;

 

 

Вътрешна арбитражна комисия (ВАК)

 

Чл. 21. ВАК има за цел :

(1). Да изисква информация и да дава мнения и писменни становища при възникнали конфликти между членовете на сдружението и органите на управление, както и възникнали такива вътре и между самите органи на управление и при необходимост да свиква Общо събрание;

(2.) Да информира органите на управление и да съдейства при разрешаването на конфликти между членове на сдружението и всички външни на организацията правни субекти.

(3) При откриване на нередности и констатиране на нарушаване на Устава от член на Управителния съвет може да предлага на Общото събрание, предсрочно прекратяване на мандата му.

Чл. 22. Членовете на ВАК  се избират от Общо събрание в състав председател и двама членове с мандат от 4 години.

 

Имущество

 

Чл.23. Източниците на средства за дейността на сдружението са :

1. членски внос;

2. дарения,завещания,помощи и др.;

3. лихви и дивиденти;

4. собствена стопанска дейност , разрешена от закона;

5. други източници , разрешени от закона;

6. предоставяни от държавата и държавни органи и организации на Република България целеви субсидии и помощи;

7. предоставяни от Европейския съюз, както и от органи и прганизации на Европейския съюз субсидии и помощи ;

 

 

Прекратяване

 

Чл.24. Прекратяване

(1). Асоциацията се прекратява:

1. с изтичане на срока, за който е учредено;

2. с решение на върховния орган- Общото събрание;

3. с решение на Окръжния съд по седалището на асоциацията  ,когато :

а) не е учредено по законния ред;

б) извършва дейност, която противоречи на закона или е противна на обществения ред или на добрите нрави;

(2). Решението но съда по ал.1,т.1 и 3 се постановява  по иск на всеки заинтересуван или на прокурора

(3). Съдът може да даде подходящ срок за отстраняване на основанието за прекратяване и неговите последици

(4) В случаите на ал.2  прекратяването се вписва служебно и съдът назначава ликвидатор

Чл.23 Ликвидация

(1). При прекратяване на асоциацията се извършва ликвидация

(2). Ликвидацията се извършва от управителният орган или от определено от него лице по установения в Закона за юридическите лица с нестопанска цел ,  ред

Чл.24  Имущество след ликвидация

(1).Разпределянето на останалото след удовлетворяване на кредиторите имущество се решава съгласно устава или от върховният орган на сдружението . Ако решение не е било взето до прекратяването, то  се взема от ликвидаторът

(2). Ако не съществуват лица по ал.1 или ако те не са определяеми , имуществото  преминава върху Общината по седалището на сдружението

Чл.25 Заличаване на асоциацията

След разпределяне на имуществото ликвидаторът е длъжен да поиска заличаване вписването на асоциацията  от Окръжният съд по седалището му.

 

 

 

 

 

 

                                                Заключителни разпоредби:

§1. Асоциацията членски карти,печат и знак утвърдени от УС.

§2. За неуредените с този устав въпроси се прилага законодателството на РБ.

 

             Този устав е  приет на Общо  събрание на Националната асоциация на работещите в ЦСМП в България,проведено в гр.Варна  на 21.07.2012 г.

 

                                                               Председател на заседанието:

 

 

 

                                                        

 

 

В момента разглеждате олекотената мобилна версия на сайта. Към пълната версия.
Уебсайт в alle.bg